Wij zijn gesloten van 29 juli tot en met 18 augustus. Vanaf 19 augustus staan we weer klaar om je tuinwensen te realiseren. Fijne vakantie!

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

Aandachtspunten:
De lijst met uitgangspunten en aandachtspunten opgesteld door DON in verband met de uitvoering van de werkzaamheden en ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever bij het aanbieden van de Offerte;

DON:
DON Hoveniers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
statutair gevestigd te ‘s-Gravenzande, met adres Hagemanstraat 74A (2691 WR)
‘s-Gravenzande en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27365756;

Offerte:
De door DON opgestelde specificatie van de werkzaamheden en te leveren
producten en het bijbehorende prijsvoorstel, die aan de Opdrachtgever is verstrekt
en waarvoor de Opdrachtgever door ondertekening akkoord heeft gegeven;

Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon waarmee DON een Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen DON en de Opdrachtgever ter uitvoering van de werkzaam- heden en aankoop van de producten, waarvan de Offerte, de Aandachtspunten en deze Algemene Voorwaarden onverkort onderdeel uitmaken.

Versie 20211217

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte die DON uitbrengt en op alle overeenkomsten die tussen DON en de Opdrachtgever worden gesloten.
2.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig niet afdwingbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die geldig en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.
2.3. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend schriftelijk tussen DON en de Opdrachtgever worden vastgelegd.

3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De Offerte is onherroepelijk gedurende 5 dagen na de dagtekening, tenzij uit de Offerte expliciet anders blijkt.
3.2. Wanneer de Offerte door de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is bevonden ontstaat er een Overeenkomst.
3.3. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van DON bevoegde medewerkers of onderaannemers van DON binden DON niet, tenzij DON de bevoegdheid tot vertegenwoordiging vooraf schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3.4. Een Overeenkomst (anders dan voor regulier tuinonderhoud, in welk geval artikel 11 van toepassing is), kan door geen van de partijen tussentijds worden opgezegd.

4. MEER-EN MINDERWERK EN DEELPROJECTEN

4.1. Wijzigingen in de Overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, ander dan door prijswijzigingen als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk moeten van tevoren schriftelijk worden vastgelegd. DON voert deze werkzaamheden pas na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever uit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichting om de initieel overeengekomen prijs te betalen zoals bepaald in de Overeenkomst.
4.2. Indien zwembaden, jacuzzi’s of andere belangrijke onderdelen van het tuinontwerp in eigen beheer of zonder tussenkomst van DON worden geplaatst, is DON niet aansprakelijk voor schade aan de werken die reeds door DON voltooid zijn. Bij dergelijke schade worden de kosten voor de herstelwerkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3. Meer- en minderwerk worden tegen de geldende uurlonen en prijzen aan de Opdrachtgever doorberekend op basis van nacalculatie.

5. PRIJZEN EN AANPASSINGEN

5.1. DON mag een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor de aanvang van de werkzaamheden, aan de Opdrachtgever doorberekenen, mits DON meer dan 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst bekend wordt met een dergelijke prijsstijging.
5.2. DON mag na aanvang van de werkzaamheden een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst slechts doorberekenen aan de Opdrachtgever wanneer een dergelijke prijsstijging meer dan 5% van de desbetreffende kostprijs bedraagt, in welk geval DON en Opdrachtgever in overleg zullen treden over een tussen hen toe te passen verdeelsleutel van de prijsstijging.
5.3. In het geval van een prijsstijging op grond van lid 1 of lid 2 van dit artikel zal DON de Opdrachtgever hiervoor een separate factuur toesturen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de wijze van facturatie en de betaling van de separate factuur.
5.4. Tussen het moment dat DON de Opdrachtgever informeert over de prijsstijging en het einde van de als dan te stellen termijn waarbinnen deze de Opdrachtgever moet laten weten of hij instemt met de prijsverhoging c.q. verdeling van de prijsstijging als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan DON de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de Opdrachtgever aan DON laat weten of hij de prijsverhoging of de verdeelsleutel accepteert. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs en door Opdrachtgever aan DON worden voldaan.
5.5. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Opdrachtgever in een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

6. FACTURATIE, BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturatie en betaling in Euro’s.
6.2. De Opdrachtgever moet een factuur van DON binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze zijn overeengekomen.
6.4. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de Overeenkomst. Personeelsleden van DON zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen.
6.5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de door DON gestelde termijn als bedoeld in lid 2 van dit artikel betaalt, stuurt DON de Opdrachtgever een kosteloze betalingsherinnering/ingebrekestelling, waarin DON de Opdrachtgever een nieuwe betaaltermijn stelt van maximaal 7 dagen.
6.6. Als de Opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 5 van dit artikel bedoelde extra betalingster mijn de openstaande factuur niet heeft betaald, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft DON het recht de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de in de betalingsherinnering en ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming.
6.7. Bij niet-tijdige betaling van de factuur mag DON de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het moment dat alsnog betaling heeft plaatsgevonden of de Overeenkomst ontbinden. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de Opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de Opdrachtgever.
6.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op opschorting.
6.9. DON behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde zaken, totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DON uit hoofde van deze Overeenkomst.

7. OPLEVERING

7.1. DON zal de Opdrachtgever tijdig kenbaar maken wanneer de werkzaamheden door DON afgerond zullen zijn en deze door DON opgeleverd kunnen worden. Partijen stellen in onderling overleg een datum voor de oplevering vast, waarbij vertegenwoordigers van beide partijen aanwezig zullen zijn.
7.2. DON maakt (mede met behulp van foto’s) een opleverrapport op waarin de afgeronde werkzaamheden worden beschreven en eventuele restpunten worden genoteerd. Beide partijen tekenen het opleverrapport voor akkoord.
7.3. DON streeft ernaar eventuele restpunten -afhankelijk van het seizoen- binnen 30 dagen na de datum van het volledig ondertekende opleveringsrapport op te lossen.

8. GARANTIE

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat DON als volgt in voor de goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel de door haar geleverde producten:
- Grondwerk en straatwerk: 1 jaar na oplevering;
- Beplanting (levende materialen): 6 maanden na oplevering indien er geen onderhoudsovereenkomst met DON overeengekomen is en 12 maanden na oplevering indien er een onderhoudsovereenkomst met DON overeengekomen is; en
- Hekwerken, poorten, (bij)gebouwen, zwembaden, jacuzzi’s: conform fabrieksgarantie.
8.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
8.3. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
8.4. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; of
- schade ten gevolge van natuurrampen, waaronder overstromingen, orkanen of extreme neerslag.
8.5. Opdrachtgever kan op een gebrek geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen een bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij DON kenbaar heeft gemaakt.

9. OVERMACHT

9.1. In geval van overmacht van DON kunnen de leverings- en andere verplichtingen van DON door DON worden opgeschort. Indien deze periode, waarin DON door overmacht zijn verplichtingen blijvend of tijdelijk niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. Indien bij het intreden van de overmacht DON al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de Opdrachtgever factureren. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. DON is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de Opdrachtgever opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. Ook in het geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever is DON gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen en de Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn.
9.2. Van overmacht van de zijde van DON is in elk geval (maar niet beperkt tot) sprake in de volgende gevallen: buitengewone weersomstandigheden, onvoorziene vertraging bij toeleveranciers en beperkingen in de bereikbaarheid van de projectlocatie.
9.3. Indien naar het oordeel van DON de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weersof tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft DON het recht, zonder dat dit de Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft DON het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
9.4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij DON tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt DON onmiddellijk contact op met de Opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor uitvoering op een vervangende wijze of met behulp van derden.

10. MILIEUASPECTEN

10.1. DON draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
10.2. DON kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. DON is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van Opdrachtgever wordt toegebracht indien en voor zover die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van DON, haar personeel of haar eventuele onderaannemers.
11.2. Op de Opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
11.3. DON is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Opdrachtgever.
11.4. DON is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
11.5. DON is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

12. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONDERHOUD

12.1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder van de partijen kan een dergelijke Overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
12.2. Wanneer tussen DON en de Opdrachtgever een abonnement voor onderhoud zijn overeengekomen geldt dat DON de overeengekomen prijs voor het onderhoud jaarlijks zal indexeren. DON zal de Opdrachtgever hierover uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de prijswijziging schriftelijk informeren.

13. DIVERSEN

13.1. Het is de Opdrachtgever verboden materiaal van DON waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te
stellen zonder toestemming van DON. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan DON wordt verstrekt, moet de Opdrachtgever de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan DON terug sturen. Aan de Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen laten uitvoeren.
13.2. DON behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van DON onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan DON ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
13.3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden DON niet.
13.4. DON mag de foto en film beelden van de aanleg en het eindresultaat voor marketingdoeleinden gebruiken tenzij de Opdrachtgever daar voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft geuit.
13.5. De bepalingen van afdeling 1 van Titel 12 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1. De Overeenkomst en alle eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen en geschillen, contractueel en niet-contractueel, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
14.2. De bevoegde rechter te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen en vorderingen tussen DON en de Opdrachtgever (waaronder onrechtmatige daden, ongerechtvaardigde verrijkingen en onverschuldigde betalingen) onverminderd het recht van beroep en cassatie. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft hij gedurende één maand nadat DON schriftelijk aan deze Opdrachtgever heeft laten weten een geschil ter kennis te willen brengen aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage om zich jegens DON te beroepen op de bevoegdheid van de rechter in wiens ressort hij woonplaats heeft.

Inhoudsopgave

Tuinontwerp
Tuininspiratie
Tuinaanleg
Over ons
Maandelijks inspiratie in je mailbox ontvangen?
Door je in te schrijven ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

Zomer sluiting

Wij zijn gesloten van 24 juli t/m 14 augustus. Voor calamiteiten zijn wij bereikbaar via info@gbi.nl